Provfisket sommaren 2016

Provfisket utfördes i augusti månad av Hushållningssällskapets Biolog Carl-Johan Månsson.
Utöver själva provfisket togs det prover på vattentemperatur och syrehalt på olika djup samt sikt och pH värde. De uppmätta värdena visade att sjön mådde bra.
Provfisket utfördes med 7 vanliga bottennät med olika maskstorlekar och ett pelagiskt (flytande) nät som lades i den djupaste delen av sjön.
Provfisket pågick i under tre dygn, näten lades ut på kvällen och togs upp på morgonen och rensades från all fisk.
Längd noterades på varje fisk och totalvikten per fiskart noterades.
Resultatet visade att Hjälmsjön ligger något under under en normal svensk insjö, största skillnaden låg på totalvikten. För antalet fiskar var skillnaden marginell.
Den ekologiska statusen enligt fiskeindex (EQR8) visar på att statusen i sjön är i klassen god vilket är nivån under den högsta som är hög.
Fiskebefrämjande åtgärder i Pinnån.

Det har gjorts en inventering av ån avseende fisk, bottenfauna och miljön runt ån och dess biflöden inom den del av ån som tillhör Fiskevårdsföreningen.
Resultatet av denna inventering har legat till grund för en åtgärdsplan som sedan utförts i två etapper.
Etapp 1 var i Ljungaskog vid avfarten från motorvägen och etapp 2 var i Ekholm, nedströms Vattenverket i Örkelljunga samt nedanför Ringåsen.
Åtgärderna i båda etapperna har inneburit att större stenar har lagts ut i ån för att öka strömningen på vattnet samt för att skapa ståndplatser för fiskarna. Det har samtidigt lagts ut finare material (grus) för att skapa lekplatser för lekande fisk.
Efter de båda etapperna har uppföljning utförts genom elfiske vid två olika tillfällen.
Projektledning av etapperna samt elfisket har utförts av Ander Eklöv, Eklövs Fiske & Fiskevård.