Pinnån

Pinnån är ett av Rönneåns större tillflöden, avvattnar ett flertal sjöar uppströms Örkelljunga och rinner genom ett växlande kulturlandskap. Dominerande markanvändning intill Pinnån är betesmark, åker och skogsbruk. Öringen inom fiskevårdsområdet är stationär då det finns ett naturligt hinder några kilometer innan utloppet i Rönneå som förhindrar fisken att vandra ut i havet.